جمفا یعنی ؟

جمفا یعنی ؟

جمفا مخفف عبارت «جامعه مدیران فردای ایران» است .

اعضای هر دوره از باشگاه مدیران فردای ایران ، در قالب یک گروه جمفا نامیده می شوند تا به حال دو گروه جمفا داشته ایم و اکنون در حال جذب اعضای جمفا۳ هستیم.

برای اطلاعات بیشتر در مورد باشگاه مدیران فردای ایران ، صفحه درباره ما را ببینید .